Regulamin
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
 
§1
 
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.awakeforkids.pl jest prowadzony przez Awakeness Evergreen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Warszawa 00-238, Długa 29, posiadającą numer NIP 113-307-06-49, oraz numer REGON 52304761400000.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania danych opisanych w Polityce Prywatności, korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży produktów, wykonywania tych umów i prowadzenia postępowania reklamacyjnego. Informacje o towarach, które możesz kupić w sklepie są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, w szczególności art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe, zdjęcia, projekty, lay-out Sklepu, opisy produktów i inne jego elementy objęte są prawami autorskimi i nie mogą być bez zgody kopiowane lub wykorzystywane.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

1) Administrator danych osobowych Sklepu internetowego - Awakeness Evergreen Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa 00-238, Długa 29 , posiadającą numer NIP 113-307-06-49, oraz numer REGON 52304761400000. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustaloną Polityką Prywatności.

2) Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych potrzebnych awakeforkids.pl na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Sklepie internetowym oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu;
 
3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
 
4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z awakeforkids.pl, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
5) awakeforkids.pl – Awakeness Evergreen Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, Warszawa 00-238, Długa 29 , posiadającą numer NIP 113-307-06-49, oraz numer REGON 52304761400000.
 
6) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, dostępny na stronie internetowej awakeforkids.pl oraz w siedzibie awakeforkids.pl;
 
7) Sklep internetowy / Sklep – sklep internetowy prowadzony przez awakeforkids.pl dostępny na stronie internetowej www.awakeforkids.pl
 
8) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez nią 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego o ile nie posiada ona pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego, a w szczególności dokonuje zakupów w Sklepie internetowym zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 
9) Zamówienie – oświadczenie woli wyrażone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego do kliknięciu "Zamawiam", będące równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu, w odpowiedzi na które sklep potwierdza jego realizację co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w Ofercie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia), określające ich typ, ilość, dane osobowe Klienta, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów.
 
§2
 
Zasady korzystania ze sklepu

1. awakeforkids.pl świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

  1. udostępnianie możliwości założenia przez Klienta indywidualnego konta w Sklepie internetowym, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Sklepie internetowym;
  2. umożliwianie Klientowi dokonywania zakupów produktów w Sklepie internetowym bez rejestracji indywidualnego konta;

2. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez awakeforkids.pl danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym poprzez wciśnięcie ikony załóż konto.

4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Sklepie internetowym, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .

6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Sklepie internetowym. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Sklepie internetowym.

7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Sklepie internetowym, należy wysłać do awakeforkids.pl żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@awakeforkids.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby awakeforkids.pl.

8. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie elektronicznym oraz przeglądania treści Sklepu internetowego, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie internetowym, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

  1. Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. Posiadanie aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock
  3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

9. Klient zobowiązuje się do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
3) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
4) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Sklepie internetowym, jak i zachowania ich poufności. Awakeforkids.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie internetowym przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w Sklepie internetowym. Awakeforkids.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Sklepie internetowym osobom trzecim.

§3
 
Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

1. Przed złożeniem oferty zakupu na produkt dostępny w Sklepie internetowym, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Sklepie internetowym, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez awakeforkids.pl jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Świadczenie przez awakeforkids.pl usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania ofert zakupu na produkty dostępne w Sklepie internetowym za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia.

3. Oferty zakupu na produkty dostępne w Sklepie internetowym można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Oferty zakupu złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone. Awakeforkids.pl przyjmuje oferty zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Sklepu internetowego, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce koszyk po jego włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do koszyka.

4. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia oferty zakupu poprzez wciśnięcie przycisku Potwierdzam zakup (Zamawiam) i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.

5. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe odbiorcy Zamówienia

6. Po złożeniu poprzez formularz zamówienia oferty zakupu, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia przez sklep oferty zakupu Twojego zamówienia . W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamawionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem dostawy.

7. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. Informacje, które nam podajesz w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne orz nie powinny wskazywać na próby zakłócenia pracy sklepu. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klienta danych, awakeforkids.pl może odmówić realizacji zamówienia przy czym niezwłocznie podejmie próbę kontaktu i powiadomienia Klienta zgodnie z informacjami podanymi w formularzu zamówienia.

8. Po otrzymaniu oferty zakupu oraz przedpłaty, poinformujemy Cię o przekazaniu jej do weryfikacji w magazynie, a następnie prześlemy wiadomość e-mail, w której potwierdzimy realizację złożonego przez Ciebie zamówienia lub w wyjątkowych sytuacjach odmówimy przyjęcia Twojej oferty zakupu Towarów ze Sklepu i wskażemy przyczyny odmowy oraz niezwłocznie dokonamy zwrotu przedpłaty jeżeli taka została dokonana i podane w ofercie zakupu dane to umożliwiają. Pamiętaj, że przed otrzymaniem wiadomości potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji możesz w dowolnej chwili je anulować poprzez kontakt ze sklepem w formie telefonicznej.

9. Umowa sprzedaży wybranych przez Ciebie Towarów zostanie zawarta na zasadach opisanych w tym Regulaminie w momencie potwierdzenia realizacji przez sklep zamówienia w odpowiedzi na Twoją ofertę zakupu.

10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§4
 
Ceny produktów

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Sklepie internetowym doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

3. Cena podana przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta oferty zakupu. Awakeforkids.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie internetowym, wprowadzania do Sklepu internetowego nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.

4. Zmiany cen produktów w Sklepie internetowym o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

 
§5
 
Formy płatności

1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:

Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, przy udziale serwisu Shoper - płatności internetowe. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. NIP 5851351185

2.Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Płatności

3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na pierwotny rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Na dokonanie płatności oczekujemy 3 dni - po tym czasie w przypadku braku zapłaty zamówienie zostanie oznaczone jako anulowane.

 

§6
 
Warunki dostawy produktów

1. Zamówione produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora Pocztowego. Awakeforkids.pl nie wysyła produktów poza obszar Unii Europejskiej.

2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.

3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Sklepu internetowego, po wyborze formy dostawy.

5. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informacją o możliwości reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji. Wzory formularzy są jedynie przykładami i nie są dla Klienta wiążące.

6. W przypadku gdy Klient zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu. Awakeforkids.pl zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z awakeforkids.pl.

 

§7
 
Reklamacje i rękojmia

1. Awakeforkids.pl oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu. Awakeforkids.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do awakeforkids.pl, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@awakeforkids.pl lub pisemnie na adres pocztowy Awakeness Evergreen Sp. z o.o., podany w zakładce zwroty i reklamacje.

3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację, numer konta bankowego do zwrotu środków. Z udostępnionego przez Awakeforkids.pl wzoru formularza reklamacji klient nie musi korzystać.

4. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

5. Szczegóły postępowania reklamacyjnego określone są w zakładce Zwroty i Reklamacje. Awakeforkids.pl ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.

6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Awakeforkids.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. awakeforkids.pl jest stroną odpowiedzialną z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili zawarcia umowy sprzedaży lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedawanej - przez okres 2 lat.

8. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§8
 
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni od momentu dostarczenia produktu, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.

2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do awakeforkids.pl, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shop@awakeforkids.pl lub pisemnie na adres pocztowy Awakeness Evergreen Sp. z o.o., podany w zakładce zwroty i reklamacje.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić awakeforkids.pl produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie - jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował awakeforkids.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres awakeforkids.pl.

6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy awakeforkids.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez awakeforkids.pl.

8. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez awakeforkids.pl przelewem bankowym na konto klienta. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem. Awakeforkids.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

10. Szczegóły trybu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, określone są w zakładce Zwroty i Reklamacje znajdującej się na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

§9
 
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§10

Newsletter

1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez awakeforkids.pl w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu newsletter oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Sklepie internetowym i aktualnych promocjach.

3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.

4. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera, lub poprzez ponowne wprowadzenie danego adresu email do formularza newsletter i zapisanie rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez zatwierdzenie przyciskiem Zapisz. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

§11
 
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 
1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez awakeforkids.pl, który jest administratorem danych osobowych.

2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu utrzymania sklepu internetowego, dokonania płatności i dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

5. Klienta ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z awakeforkids.pl bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową – lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@awakeforkids.pl. Awakeforkids.pl jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§12
 
Pliki cookies

1.Awakeforkids.pl wykorzystuje w Sklepie internetowym pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klienta podczas przeglądania Sklepu internetowego, które pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia na którym zostały one zapisane.

2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta.

3. Klient Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. Może to jednak spowodować, że Sklep internetowy będzie działał mniej sprawnie a Klient zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Sklepie.

 

§13
 
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem awakeforkids.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w siedzibie awakeforkids.pl.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).

3. Umowy zawierane w Sklepie internetowym zawierane są w języku polskim.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy. Awakeforkids.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:

1) Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
2) O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Sklepie internetowym Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
3) Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
4) Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Sklepie internetowym, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Sklepie internetowym.
5) W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Koniec.

Archiwum wersji

regulamin-awake-2023-01-01.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl